Klienti jsou přijímáni na základě Žádosti o poskytnutí sociální služby. Žádost lze podat osobně nebo poštou na adresu zařízení. Domov eve evidenci zájemců o službu.

Při nástupu do Domova je s klientem uzavírána Smlouva o poskytnutí sociální služby.

Pro příjem klientů jsou rozhodující následující kritéria:

 • Individuální situace žadatele
  • Osamělost
  • Bytové podmínky
  • Krizová situace
  • Zdravotní stav
 • Věk žadatele
 • Přiznaný příspěvek na péči

K odmítnutí poskytování sociální služby dochází dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění v těchto případech:

 1. Naše zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá.
 2. Naše zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 3. Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanová prováděcí právní předpis.
  1. Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  2. osoba není schopná pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Pro žadatele ke stažení

Statutární město České BudějoviceTento projekt je spolufinancován statutárním městem České Budějovice